• Cang Xin / Chen Jin / Dai Guangyu / Han Bing / Hua Weihua / Li Wei / Alessandro Rolandi / Li Haiguan+Zhang Yunfeng / Liu Dongdong / Liu Xueqin / Xi Jianjun / Yi Fei / Zhu Ming /

2017 SUPER BODY:PERFORMANCE ART AND ITS DOCUMENTARY